Retour à la page d'accueil de Micatapes Europe SPRL

Legal Texts

ALGEMENEVERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Huidige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij anders  overeengekomen wordt de koper verondersteld van deze voorwaarden   kennis te hebben genomen en er aile onderdelen van te hebben aanvaard. Deze voorwaarden zijn van kracht  met uitsluiting van de eigen  bijzondere en algemene  voorwaarden van de klant; deze laatste zijn enkel van kracht bij uitdrukkelijke aanvaarding.

 2. Voorstellen en offertes aan de klant verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden.

 3. De goederen dienen onmiddellijk na ontvangst gecontroleerd te worden. Elk protest m.b.t. geleverde goederen of diensten dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen te tellen vanaf de ontvangst van de goederen.

 4. Eventuele vorderingen voor gebreken of verborgen gebreken zullen de prijs van de geleverde goederen nooit overschrijden. ln ieder geval is de verkoper niet aansprakelijk voor onrechtstreekse, afgeleide, bijzondere schade of enige andere schade op welke wijze deze ook zou ontstaan zijn of zich voordoen.

 5. lngeval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75 euros.

 6. Behoudens  anders  luidend  beding  kunnen  onze prijzen wijzigen  ingevolge  stijging  van aankoopprijzen,  salarissen,  sociale of fiscale  lasten,  alsook elke andere objectief  meetbare omstandigheid.

 7. Bij overmacht  is de verkoper  bevrijd van zijn leveringsplicht.

 8. De leveringstermijn    wordt  enkel  bij wijze  van inlichting  verstrekt  en is derhalve  niet bindend.  Vertragingen in de uitvoering kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbin- ding van de overeenkomst.

 9. De geleverde  goederen  blijven  eigendom  van de verkoper  tot de volledige  betaling  van hoofdsom,  kosten  en interesten.  Deze algemene  voorwaarden  en in het bijzonder dit eigendomsvoorbe- houd wordt  geacht  gekend  te zijn uiterlijk  op het ogenblik  van de levering.  Dit eigendomsvoorbehoud    is dan ook tegenstelbaar   aan derden.

 10. Levering  gebeurt  op risico van de koper, die zich tegen  mogelijke  schadegevallen  zal verzekeren.

 11. ln geval van betwisting   is uitsluitend   de rechtbank   van Nivelles,  België bevoegd.  De Belgische   wetgeving    is toepasselijk.


GENERAL SALES CONDITIONS

 1. Current  sales conditions are a fundamental   part of the agreement.   Unless otherwise  agreed,  the buyer  is supposed  to take  note of these  conditions  and to accept  ail parts. These conditions are in force the special  and general  conditions  of the customer  will not be taken  into account;  the latter will only corne into force when  explicitly accepted.

 2. Proposais and quotations to the customer  will only be binding when both parties have a written  agreement.

 3. The goods  have to be checked  immediately  after delivery. Ali protestations  with  regard to delivered  goods  or services  must  be made known by registered letter within 8 days from the delivery date.

 4. Any claims  for flaws  or hidden flaws  can never exceed the price of the delivered  goods.  By no means  can the seller  be held responsible  for indirect,  derivative,  special damage or any other damage  that could arise or occur.

 5. ln case of non-payment   at the due date, an interest  on overdue  payments  of 12%  per year, increased by a fixed compensation of 10% with a minimum of 75 euros y;ill be indebted ipso jure and without  any formai  notice.

 6. Unless otherwise  agreed  on,  our prices  can change  due to an increase  of purchase  prices,  salaries,  social or fiscal taxes and any other objective,  measurable  circumstance.

 7. ln case of force  majeure  the seller will be freed  of his duty to deliver.

 8. Delivery terms  are only informative  and as such  non binding.  Delays can not be uséd to claim damage  or to annul the agreement.

 9. The delivered  goods will remain  property  of the seller until full payment  of the main sum,  costs  and interests.  The present  general  conditions  and particularly  the restriction  of ownership are considered  to be known  at the latest the moment  of delivery. This restriction  of ownership  therefore  also applies to third  parties.

 10. Delivery is at risk of the buyer who will insure himself  for possible damages;

 11. ln case of dispute only the court of Nivelles,  Belgium  will  be qualified.  Belgian legislation will apply.


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 1. Les présentes  conditions  de vente font  partie intégrante  du contrat.  Sauf convention  contraire,  l'acheteur  est réputé avoir pris connaissance   des présentes  conditions  et en avoir accepté  toutes les parties.  Les présentes  conditions  sont valables  à l'exclusion  des conditions  particulières  et générales  propres  du client;  ces dernières  ne sont valables  qu'après  acceptation  expresse.

 2. Les propositions   et offres faites  au client  ne lient les deux parties  qu'après  leur accord  écrit.

 3. Les marchandises   doivent  être contrôlées  dès leur réception.  Toute protestation  concernant  des marchandises   livrées ou des services  fournis  doit se faire  par courrier  recommandé   dans les 8 jours  qui suivent  la réception  des marchandises.

 4. Les actions  éventuelles  pour vices ou vices cachés  ne pourront  excéder  le prix des marchandises   livrées.  Dans tous  les cas, le vendeur  n'est  pas responsable  des dommages   indirects,  dérivés, particuliers   ni de tous  autres  dommages,  quelle que soit la façon  dont ils sont nés ou se produisent.

 5. En cas de non-paiement   à l'échéance,   un intérêt  moratoire  de 12%  par an sera dû de plein droit et sans aucune  mise en demeure  ainsi qu'une  indemnité  forfaitaire  de 10%,  avec un minimum de 75 euros.

 6. Sauf clause contraire,  nos prix peuvent  changer  suite  à la hausse  des.prx  d'achat,  des salaires, des charges sociales ou fiscales ainsi que suite à toute autre circonstance  objectivement mesurable.

 7. En cas de force  majeure,  le vendeur  est exempté  de son obligation  de livraison.

 8. Le délai de livraison  n'est  fourni  qu'à  titre de renseignement   et n'est  donc  pas impératif.  Les retards  dans l'exécution   ne peuvent  jamais  donner  lieu à une indemnisation   quelconque   ou à la dissolution  du contrat.

 9. Les marchandises   livrées restent  la propriété  du vendeur  jusqu'au  paiement complet  de la somme principale, des frais et des intérêts. Les présentes conditions générales et plus particulière- ment  cette  réserve  de propriété  sont supposées  être connues  au plus tard  au moment  de la livraison.  Cette réserve  de propriété  est dès lors opposable  à des tierces  parties.

 10. La livraison   se fait  aux  risques   de  l'acheteur,  lequel devra s'assurer  contre  les sinistres  éventuels.

 11. En cas de litige,  seul est compétent   le tribunal de Commerce de Nivelles, Belgique. C'est la législation belge qui est d'application.


News